Årsmelding 2020

Innledning

Året 2020 var Frivilligsentralens attende driftsår. Årsmeldingen 2020 viser at aktiviteten ved sentralen fortsatt er høy, tatt i betraktning et tilbakelagt år hvor korona-pandemien har vært styrende. Frivilligsentralen opplevde særlig i starten av pandemien en stor interesse for å bidra som frivillig, først og fremst som handlehjelp og telefonvenn. Vi fikk koblet fem telefonvenner i løpet av våren noe som var veldig flott, men ellers meldte det seg ikke noe behov for handlehjelp. Ellers har dette vært en tid som stadig krever omlegging. Vi ser at vi har blitt mer kreative og kommer opp med nye ideer, men vi må også innstille oss veldig på utsettelser av arrangement og at møter avholdes digitalt.  Samtidig er det en utfordring å bevare engasjementet til våre frivillige når tilbudene våre stadig utsettes. Men alt i alt har dette vært et godt år med mye ny og spennende aktivitet. Vi har gjennomført aktiviteter som kulturløypedag, språkkafe, telefonvenn, digitale prategrupper, grafitti-verksted, yoga i parken, sommerleker i parken, startet pop-up-bruktbutikk, folkeverksted, digitalt juleverksted samt arrangert TV-aksjonen og Halloween i Nygårsdparken for ca 200 deltakere. I tillegg fikk vi midler til nytt intervjustudio og til kompetansehevende tiltak som vi kan bruke på å lage egen podkast, kurse i videoredigering og animasjon eller noe annet vi mener er relevant innen digital kompetanseheving.Utover dette fikk vi også i begynnelsen av året oppgradert klatreveggen med midler fra Gjensidige. Vi har rekruttert ca 15 voksne til å ta et sikringskurs slik at de kan gi et klatretilbud til barn i nærområdet, men vi måtte dessverre avlyse kurset flere ganger gjennom året. Nå planlegger vi for å tilby kurset igjen i løpet av våren 2021.  Det har altså blitt uført mye allsidig frivillig arbeid i 2020 også. Antall frivilligtimer for sentralens aktiviteter utgjør i løpet av året ca 890 timer, mens antall deltakertimer ved sentralen anslås å være 1460 timer. Antall frivilligtimer er nesten tilsvarende som i fjor, men deltakertimer er betraktelig redusert. 

Hovedmålsetning

Møllaren Frivilligsentral har som formål å styrke og fremme den frivillige innsatsen i nærområdet samt være en tilrettelegger for gode møteplasser som drives ut fra lokale forutsetninger og behov. Samtidig er sentralen et bindeledd mellom frivillige ildsjeler, lag/foreninger og det offentlige. Frivilligsentralen er åpen for alle, og jobber for å inkludere alle som har lyst til å delta i ulike former for frivillig arbeid. Aktivitetene våre utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen. Medvirkning i våre tiltak er essensielt. Frivilligsentralen er videre en tilrettelegger for læring hos enkeltpersoner og grupper samt en trygg og inkluderende møteplass.

Organisering og eiere

Møllaren Frivilligsentral er organisert som en livssynsnøytral sammenslutning av organisasjoner med vekslende antall frivillige og deltakere samt vekslende kapital og begrenset ansvar. Årsmøtet er Frivilligsentralens øverste organ.

Sentralen har 4 eiere med like eierandeler: Møhlenpris Velforening, Nygård Velforening Nygårdshøyden Velforening og Sportsklubben Djerv. Frivilligsentralen har i 2020 hatt følgende styre, valgt på årsmøtet 10 mars: Styreleder Elisabeth Aronsen, nestleder Ida Fauskanger, styremedlem Benjamin Hogstad, Johannes Eidem og Espen Edvardsen samt varamedlem Sigmund Hopsdal, Sverre Helge Bolstad, Morten Strønstad og Anne-Marie Try Laundal. Daglig leder Anne-Lene Rasmussen har vært styrets sekretær. Hun er ansatt i en 100 % stilling. Sentralen leier kontorlokale av Bergenhus og Årstad kulturkontor på Vitalitetsenteret, Wolffs gate 12, Bergen sentrum. Det har ikke forekommet skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Praksisplass:

I løpet av høsten har vi hatt fem personer i praksis. To av dem har jobbet i bruktbutikken to ganger i uken, mens to studenter hadde kreative aktiviteter for barn på samtlige trinn fra SFO (i lokalet til bruktbutikken) over tre dager. Det var veldig populært og både studentene, elevene og lærerne ønsker å gjenta dette. Sistemann loggførte intervjuopptak hos Memoar 3 dager i uken i ca tre uker (gjennom prosjektet Studio Møllaren). Dette har vært av stor gjensidig betydning for frivilligsentralen og deltakerne.

Hva gjør våre frivillige? Aktiviteter og arrangementer: 

Språkkafe: Før pandemien, startet vi en ukentlig aktivitet hvor hensikten var å skape nysgjerrighet rundt ulike språk og samtidig stimulere både hjernen og lattermusklene. Flere frivillige meldte seg for å gi en kjapp og morsom innføring i sitt eget morsmål. De frivillige var fra Mexico, Portugal, Polen, Russland, Tyrkia og Colombia og ga hver sin gang en rask språkinnføring på 90 minutter.Vi snakket om å få opp igjen dette tilbudet digitalt når pandemien kom, men det var ikke noe stor interesse for det. Noen ble imidlertid med i en engelsk digital prategruppe for å holde kontakten med andre frivillige.

Oppgradering klatrevegg: I begynnelsen av året oppgraderte vi klatreveggen på Vitalitetsenteret med midler fra Gjensidige. Det var to dedikerte og dyktige klatreinstruktører som utførte dette arbeidet frivillig hvor de begge jobbet en hel arbeidsuke for å få det på plass. Vi rekrutterte ca 15 voksne til å ta et sikringskurs slik at de kan gi et klatretilbud til barn i nærområdet, men vi måtte dessverre avlyse kurset flere ganger gjennom året. Nå planlegger vi for å tilby kurset igjen i løpet av våren 2021.  

Kulturløypedag: I slutten av februar arrangerte vi sammen med Historietorget Barnas Kulturløypedag v/ Paviljongen i Nygårdsparken. Her ble det vandreteater med Eventyr i Parken, KunstCamp og gratis verksted og fantastiske installasjoner med Kunstpilotene. I tillegg ble det en nydelig konsert med IVO LIMA, og sist men ikke minst hadde vi familieyoga og bålpanne på toppen av det hele. Ca 200 deltakere var innom og vi fikk mange gode tilbakemeldinger.

Handlehjelp: Vi opprettet i starten av pandemien tilbud om handlehjelp og inngikk en avtale med Spilde. Flere frivillige meldte seg til dette oppdraget, men det var ingen som meldte inn behov for hjelp. Det kan imidlertid være fordi ildsjeler i nabolaget fort opprettet en facebook-side hvor man kunne be om både handlehjelp og annet. Siden er fortsatt aktiv og er til god hjelp for beboerne på Møhlenpris.

Telefonvenn: Fem frivillige ble i løpet av våren koblet med hver sin telefonvenn som ytret ønske om å få dette. De som meldte behov var mellom 60-95 år, mens de frivillige er ca 30-40 år. De forteller at det har vært veldig meningsfullt og at det stort sett har blitt en hyggelig prat for begge parter. Alle telefonvennene fikk opplæring i forkant slik at de var godt forberedt til samtalene.

Digitale prategrupper: I løpet av våren kom vi godt i gang med våre to første digitale prategrupper. Det var bare kvinner som meldte seg i starten og de hadde behov for å prate med andre som også var preget av korona og jobbutfordringer. I samarbeid med Selvhjelp Norge ga vi opplæring til fire frivillige som var med på å sette gruppene i gang. Syv personer meldte sin interesse for å delta i grupper gjennom NAV Årstad som vi inngikk et samarbeid med.

Yoga: Ilze som til vanlig har hatt yoga på tirsdager, startet i mai med yoga i parken med mulighet for fire deltakere. Vi fikk gode tilbakemeldinger på dette og det varte frem til sommerferien.

Grafittiverksted: I mai startet vi grafitti-verksted for barn på 5-7 trinn som gikk over tre ganger. Vi fikk med oss en kursholder og brukte uteområdet til skolen. Dette var veldig populært og vi kjørte derfor to kurs etter hverandre. Det kom fire kunstverk ut av dette som er utstilt på bruktbutikken.

Sy-gruppen: I starten diskuterte vi muligheten for å få i gang et digitalt tilbud av dette, men det ble konkludert med at det ble for utfordrende å gjennomføre. Sy-gruppen kom noe i gang igjen på høsten, men uten frivillige fra sentralen. Vi planlegger å komme i gang igjen med dette over sommeren.

Studio Møllaren: Vi fikk innvilget 20.000 kr til et nytt prosjekt; Studio Møllaren. Dette skal brukes som intervjustudio hvor vi skal få frem gode historier fra livet på Møhlenpris opp gjennom årene. Dette er samarbeidsprosjekt med Historietorget og Memoar hvor vi da skal rekruttere frivillige til å intervjue folk samt loggføre intervjuene i etterkant. Studioet vil også kunne brukes til f.eks å lage podcast.

Reservebesteforeldre: En mor i nærområdet henvendte seg til oss med et ønske om å få såkalte reservebesteforeldre eller en annen voksen omsorgsperson for hennes to barn. Vi lå ut oppdrag og i september meldte det seg en dame som vi hadde hatt kontakt med tidligere. Det så veldig lovende i starten hvor begge synes dette så ut til å være en god match, men siden vi måtte utsette å møtes flere ganger, fikk vi ikke koblet de. Vi vil ta opp igjen tråden i 2021.

Folkeverksted: Vi fikk 55.000 i midler til å starte et makerspace i 2020. Vi måtte gå litt vekk fra opprinnelig plan pga hensyn til smittevern, men kom i gang med et populært ull-verksted i september. Til dette fikk vi tak i 16 kg med ull fra Bybonden samt vi kjøpte inn rokker, håndtein, karrer og annet nødvendig utstyr. 12 deltakere fordelt på to dager skulle avholdes i løpet av 7 uker. De gangene kursholder ikke kunne komme pga smittevernshensyn (kommer fra en annen kommune), kom deltakerne likevel for å øve. Da det til slutt ble helt nedstengt igjen, fikk deltakerne ta med seg hver sin håndtein og ull hjem for å øve videre. De er veldig dedikerte og gleder seg til å fortsette kurset i 2021. Når de er ferdig med kurset vil de være frivillige på folkeverkstedet og vise andre interesserte deltakere hvordan de skal håndtere både ull, rokk, håndtein og karrer.

Pop-Up-Bruktbutikk: Før sommeren undersøkte vi muligheten for å starte bruktbutikk i lokalet i Professor Hansteens gate 65. Den brukes mest som ungdomsklubb i det somaliske miljøet og til utlån til bursdager etc, men siden dette ikke var så aktuelt i forbindelse med pandemien, synes kommunen at det var en god ide å starte en pop-up-bruktbutikk (med begrenset antall kunder i butikken). Vi forhørte oss med somalisk kvinneforening om hva de synes om dette, og de likte ideen.  Vi inngikk dermed en avtale med Etat for Boligforvaltning som er eier av lokalet om å ha bruktbutikk der to ganger i uken. Vi startet innsamlingen av klær i juni og pusset opp / innredet lokalet i august. Bruktbutikken fikk midler av kommunen til å pusse opp og har investert i nye skap og hyller. Bildene fra grafittiverkstedet ble hengt opp som dekor. Fra september til november hadde vi åpent onsdag både formiddag og ettermiddag samt torsdag formiddag. Vi hadde ca 10 frivillige og to i praksis til å rullere på å jobbe i butikken, noe som fungerte veldig bra. Da vi måtte stenge igjen i november, bestemte vi oss for å ta i mot bestillinger på overraskelsespakker til jul. Det fungerte veldig bra hvor vi til slutt fikk bestillinger på over 200 pakker til både barn og voksne.

Digitalt kompetansehevingskurs: Frivilligsentralen fikk innvilget 40 000 til innkjøp av utstyr og evn leie av kursholder. Vi kom så vidt i gang med noe kursing i desember og skal ta opp igjen tråden i løpet av våren.

Psykisk helsedag i parken 7 oktober: Samarbeidet med Frisklivssentralen på Damsgård om en rebusløype i parken i høstferien. Det ble et flott arrangement med ca 100 deltakere innom.

TV- aksjonen: På grunn av pandemien var TV- aksjon heldigital. Frivilligsentralen har til vanlig ansvar for arrangementet på Møhlenpris og rekruttere bøssebærere til aksjonsdagen. I år utgikk arrangementet, men vi hadde likevel ansvar for å rekruttere minst like mange bøssebærere som i et normalt år og samtidig synliggjøre aksjonen på Møhlenpris og få folk til å bidra.  

Halloween: Siden vi måtte ta noen ekstra hensyn i år med tanke på smittesporing og alt, inviterte vi til arrangementet i tre puljer avhengig av alder. Alle som hadde meldt seg på måtte «sjekke inn» ved ankomst. Det var to frivillige som tok seg av registreringen, mens andre sørget for at det ikke dannet seg køer. I tillegg hadde vi en frivillig som delte ut godteri, mens fem frivillige var med på skremmingen.

Digitalt juleverksted: I november startet en ildsjel et kreativt digitalt juleverksted for barn i nabolaget. Hun handlet inn alt av utstyr selv og organiserte utlevering av gratis materiell. Hun fikk hjelp fra 3 andre foreldre til å klargjøre pakkene. Verkstedet gikk over fire ganger og totalt ble det utlevert ca 200 pakker. Frivilligsentralen sponset dette populære tilbudet.

Frivillig og deltakertimer 2020 

Bruktbutikken

220

Overraskelsespakker:

135

Juleverksted

40

TV-aksjonen

30

Halloween

35

Kreativ aktivitet for SFO

20

Telefonvenn

60

Digitale prategrupper

30

Sommer i parken

18

Studio Møllaren

50

Grafitti

18

Oppgradering klatrevegg

50

Sy-kafe

64

Teatergaten Kafe

70

Språk, latter og hjernetrim:

18

Yoga

32

Totalt

890Deltakertimer


Juleverksted

240

Halloween

200

Bruktbutikken:

100

Kreativ aktivitet for SFO

120

TVA

40

Telefonvenn

60

Sommer i parken

12

Studio Møllaren

6

Grafitti

36

Folkeverksted

216

Språk, latter og hjernetrim:

20

Digitale prategrupper

18

Sy-kafe

192

Teatergaten Kafe

120

Yoga

80

Totalt

1460


Antall frivilligtimer for sentralens egne aktiviteter i 2020 var ca 890 timer, mens antall deltakertimer ved sentralen ble anslått å være å være 1460 timer

Møtevirksomhet

Vi rakk akkurat å ha årsmøtet før nedstengingen. Styret fikk også til et fysisk møte igjen i september, ellers har kommunikasjonen vært på e-post og zoom. Gjennom året har Frivilligsentralen hatt flere digitale møter med andre frivilligsentraler i Bergen og ikke minst frivillige samt andre samarbeidspartnere. Der har stort sett fungert veldig bra. 

Markedsføring

Facebook-siden vår er vår hovedkanal for markedsføring. Vi ser at vi når ut til mange flere når vi bare betaler litt for å spre postene til en målgruppe i nærområdet, men det er selvfølgelig mange i nærmiljøet som ikke er på facebook og dermed ikke får med seg informasjonen. Dette vil vi gjøre noe med i 2021 da vi skal sette opp digitale informasjonstavler på både Vitalitetsenteret og bruktbutikken.

Drift og økonomi

Frivilligsentralen har en god økonomi. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskap et korrekt uttrykk for resultat og formålsoppnåelse i 2020, og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Utover det som fremgår av det vedlagte, kjenner ikke utvalget til andre forhold vedrørende organisasjonens drift som skulle vært tatt med i regnskapet. Det har heller ikke inntruffet hendelser av betydning etter årsskiftet som påvirker resultatet og organisasjonens stilling.

For 2020 fikk Møllaren Frivilligsentral totalt 673 373 kr i driftsmidler til en 100 % stilling. Vi fikk også støtte fra kommunen til intervjustudio på 20.000 og til kompetansehevende tiltak på 40.000. It tillegg fikk vi 50.000 kr i støtte fra Gjensidigestiftelsen til å oppgradere klatreveggen. Årsresultat pr 31.12.2020 er – 11 308 kr. Det skyldes at vi har valgt å kostnadsføre prosjektmidlene til både folkeverkstedet og klatringen, istedenfor å føre det som eiendel i balansen. I tillegg har vi kreditert utestående fordringer.

Styret ønsker å takke følgende: 

Bergen kommune for tilskudd til både drift og lokale kulturaktiviteter. Styret retter også en stor takk til sentralens eiere og alle samarbeidspartnere i forskjellige nettverk og på samarbeidsaktiviteter.

Den aller største takken går til alle våre utrolige frivillige som bruker av sin tid for å skape så mye aktivitet og glede både for deltagere, nærmiljøet og samarbeidspartnere. Dere har vært enormt fleksible og tålmodige i dette året som er gått og det settes veldig stor pris på. En særlig takk rettes klatreinstruktørene som jobbet iherdig for å få den nye klatreveggen på plass. Den kommer til å bety mye for både barn og voksne i nærområdet i årene fremover.

2021 © Møllaren Frivilligsentral