Årsmelding 2019

Takk til alle våre frivillige som bruker av sin tid for å skape så mye aktivitet og glede både for deltagere, nærmiljøet og samarbeidspartnere.

Året 2019 var Frivilligsentralens syttende driftsår. Årsmeldingen 2019 viser at aktiviteten ved sentralen fortsatt er relativ høy, tatt i betraktning et turbulent år i 2018 hvor sentralen var i fare for å måtte legges ned grunnet sviktende drift og midlertidig daglig leder. Vi er svært fornøyde med å få tilbake igjen god aktivitet ved Frivilligsentralen og gjennomført arrangementer som parkdag, åpen dag, TV-aksjonen, Kulturløypedag, Halloween, Seniorball i tillegg til ukentlige yogatimer, sjonglering, sy-gruppe og Teatergaten Kafé for demente og deres pårørende. Samtidig har vi lagt et godt grunnlag for å kunne ha norsk språkkafe i 2020 samt utvide sy-og strikke tilbudet vårt da vi har fått 55.000 i tilskudd til å lage et folkeverksted. Vi vil også kunne åpne klatreveggen på Vitalitetssenteret og få i gang et godt tilbud for både barn og voksne. Frivilligsentralen er foruten dette en god samarbeidspartner med kommunen hvor vi videreformidler frivillig arbeid til flere sykehjem i Bergenhus, samt til Helsestasjonen på Damsgård og leksehjelpere til Nygård skole.

Det har altså blitt uført mye flott og allsidig frivillig arbeid i 2019. Antall frivilligtimer for sentralens egne aktiviteter utgjør i løpet av året ca 1052 timer, mens antall deltakertimer ved sentralen anslås å være 12.930. Antall frivilligtimer som er videreformidlet Etater i Bergenhus anslås å være 11.000, mens antall deltakertimer anslås å være 17.600. Totalt utgjør dette i frivilligtimer 12.052 og i deltakertimer 30.530. Sentralen har med andre ord en samlet virksomhet tilsvarende 18 årsverk i deltakertimer og 7 årsverk i frivillige timer. 

Hovedmålsetning

Møllaren Frivilligsentral er en tilrettelegger for gode møteplasser som drives ut fra lokale forutsetninger og behov. Samtidig er sentralen et bindeledd mellom frivillige ildsjeler, lag/foreninger og det offentlige. Frivilligsentralen er åpen for alle, og jobber for å inkludere alle som har lyst til å delta i ulike former for frivillig arbeid. Aktivitetene våre utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen. Medvirkning i våre tiltak er derfor essensielt da vi på den måten får økt aktivitet og samarbeid i nærmiljøet samt utvikling av sosial kontakt. Frivilligsentralen er videre en tilrettelegger for læring hos enkeltpersoner og grupper samt en trygg og inkluderende møteplass.

Organisering og eiere

Møllaren Frivilligsentral er organisert som en livssynsnøytral sammenslutning av organisasjoner med vekslende antall frivillige og deltakere samt vekslende kapital og begrenset ansvar. Årsmøtet er Frivilligsentralens øverste organ.

Sentralen har 5 eiere med like eierandeler: Møhlenpris Velforening, Nygård Velforening Nygårdshøyden Velforening, Nygårdsparkens Venner, Sportsklubben Djerv. Frivilligsentralen har i 2019 hatt følgende styre, valgt på årsmøtet 26 mars: Styreleder Ida Fauskanger, Nestleder Elisabeth Aronsen, styremedlem Børre Sundsøy, styremedlem Ausra Blazauskaite, styremedlem Benjamin Hogstad og varamedlem Sigmund Hopsdal. Daglig leder Johannes Servan og Anne-Lene Rasmussen har vært styrets sekretær.

Fra februar til september hadde Sentralen en ansatt i en 50% stilling; daglig leder Johannes Serven. Anne-Lene Rasmussen ble ansatt som daglig leder i en 100 % stilling i august. Sentralen leier kontorlokale av Bergenhus og Årstad kulturkontor på Vitalitetsenteret, Wolffs gate 12, Bergen sentrum. Det har ikke forekommet skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Aktiviteter

Vi er svært fornøyde med å få tilbake igjen god aktivitet ved Frivilligsentralen og gjennomført arrangementer som parkdag og åpen dag med  flere hundrede besøkende og 70 frivillige, TV-aksjonen med ca 60 bøssebærere og 10 andre frivillige i sving, Halloween med ca 100 deltakere og 8 frivillige, Seniorball med 50 deltakere og 8 frivillige, i tillegg til ukentlige yogatimer med tre frivillige og ca 8-15 deltakere per gang, sjonglering med ca 10-15 deltakere, sy-gruppen med åtte frivillige og 10-15 deltakere i uken samt Teatergaten Kafé for demente og deres pårørende med 10 frivillige og 10-20 deltakere ukentlig. Frivilligsentralen er foruten dette en god samarbeidspartner med kommunen hvor vi videreformidler frivillig arbeid til flere sykehjem i Bergenhus, samt til Helsestasjonen på Damsgård, leksehjelpere til Nygård skole og Bergenhus Aktiv. Totalt har vi videreformidlet ca 220 frivillige.

Som nevnt innledningsvis, har vi i løpet av året også lagt et godt grunnlag for å kunne ha språkkafe neste år samt utvide sy-og strikke tilbudet vårt da vi har fått 55.000 i tilskudd til å lage et folkeverksted. Vi vil også kunne åpne klatreveggen og få i gang et godt tilbud for både barn og voksne. Videre har vi lagt et godt grunnlag for å videreutvikle Kulturløypa som vi fikk støtte til i 2019. Flere hundrede deltakere var innom de ulike aktivitetene på kulturløypedagen i oktober og hadde ca 8 frivillige. Hovedmålet med Kulturløypa var imidlertid å lage og drifte en lett, tilgjengelig og brukervennlig nettside som forener alle aktører og aktiviteter på Sydneshalvøyen. Samtidig, gjennom å arrangere Kick-off og kulturløypedager, får vi vist mangfoldet som finnes i nærområdet, skapt engasjement og entusiasme i lokalbefolkningen, samt promotert aktører i nærområdet og ikke minst, nettsiden vår. Målet er at alle i området skal kjenne godt til kulturløypa.no og bruke denne siden aktivt når de vil vite hva som skjer på Sydneshalvøyen for både barn og voksne. Kulturøypa.no (og kulturløypedager) er altså et langsiktig prosjekt som vi også vil søke om midler til for 2020.

Seminarer, kurs og møter

I løpet av høsten har daglig leder vært på grunnkurs for nye daglige ledere i Trondheim samt på Invi og nettverkslederseminar i Oslo ettersom hun ble valgt som ny nettverksleder for Frivilligsentralene i nettverk sentrum. Utover dette har daglig leder vært på to nettverksmøter i Bergen hvor Hordalandsamlingen 2020 ble diskutert og planlagt.  I tillegg deltok hun på seminaret Inkludering og Mangfold i Frivilligheten arrangert av Bergen Kommune. Hun har også vært på møte med Batteriet, Røde Kors, Møhlenpris skole, Møhlenpris skolekorps, Knutepunkt Møllaren, Somalisk kvinneforening, Sydnes Fritidsklubb, Teatergaten kafe, Felles Innvandrerråd, FN-Sambandet, Robin Hood huset, Møllaren Cafe, Nobel Bopel, Cornerteateret, Mexico Lindo, Bonanza, Byrådsavdeling for Idrett, Byrådsavdeling for kultur, Etat for sykehjem, Selvhjelp Norge, TV-aksjonen Bergen, Beredt og Kulturløypa som er initiert av frivillige.

Markedsføring

Vi har opprettet en ny Facebook-side siden vi ikke har tilgang til den gamle og har per i dag ca 500 følgere. Denne siden har vi brukt aktivt og vi får relativ god respons på denne siden når det gjelder informasjonsspredning og rekruttering av deltakere til arrangementer. I rekrutteringen av frivillige er det frivillig.no vi bruker. Ellers henger vi opp plakater og flyers i nærområdet når vi har større arrangementer. I forbindelse med Kulturløypedagen og Kick-off fikk vi også informert godt om Frivilligsentralens aktiviteter på åpningen av Welhavens gate. Da oppfordret vi samtidig nærmiljøet til å engasjere seg som frivillig og gjerne ta initiativ til nye aktiviteter. Det er viktig for oss å vise at vi er en tilrettelegger for frivillighet og at de beste tiltakene kommer når vi samarbeider godt.

Drift og økonomi

Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er gode, ut fra sentralens økonomiske stilling. Årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskap et korrekt uttrykk for resultat og formålsoppnåelse i 2019, og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Utover det som fremgår av det vedlagte, kjenner ikke utvalget til andre forhold vedrørende organisasjonens drift som skulle vært medtatt i regnskapet. Det har heller ikke inntruffet hendelser av betydning etter årsskiftet som påvirker resultatet og organisasjonens stilling.

For 2019 fikk Møllaren Frivilligsentral totalt 668 373 kr i driftsmidler til en 100 % stilling.  Årsresultat pr 31.12.2019 har et overskudd på 236 408 kr. Av dette overskuddet skal 55.000 kr gå til Folkeverkstedet hvilket vi ble tildelt midler til i desember 2019. Det resterende driftsoverskuddet på 181 408 kr skyldes at vi hadde en daglig leder i en 50% stilling frem til september. Overskuddet skal brukes til eventuelle uforutsette kostander og øvrige driftskostnader de neste fem årene.

Styret ønsker å takke følgende: 

Bergen kommune for tilskudd til både drift og lokale kulturaktiviteter. Styret retter også en stor takk til sentralens eiere som støttet oss gjennom et krevende år i 2018, heldigvis med positiv utvikling i 2019. Takk til alle samarbeidspartnere i forskjellige nettverk og på samarbeidsaktiviteter, samt alle involverte i kulturløypa.no, en ny plattform som gir grunnlag for et enda tettere samarbeid med aktører i nærområdet.

Den aller største takken går til alle våre utrolige frivillige som bruker av sin tid for å skape så mye aktivitet og glede både for deltagere, nærmiljøet og samarbeidspartnere. Frivilligsentralen er ingenting uten dere.

2021 © Møllaren Frivilligsentral